Dorpsraad Wouw

Dorpsraad Wouw

Wat is onze visie:
Wonen, werken, leven en samenleven (leefbaarheid) in het dorp Wouw en bijbehorend
buitengebied moet voor iedere inwoner bereikbaar zijn, met een zo groot mogelijke
kwaliteit.
Wat is onze missie:
* Het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Wouw en bijbehorend buitengebied
* Het bewaken van de eigen identiteit van het dorp
Wat is onze doelstelling:
* Het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking van Wouw en het pogen
daaraan tegemoet te komen
* Het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen
van de bevolking m.b.t. het eigen woon- en leefmilieu
* Het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door
bewoners(groepen) wenselijk wordt geacht
* Het behartigen van de belangen van de Wouwse gemeenschap bij overheid en andere
instanties, onder andere door overleg en gevraagd en ongevraagd advies te geven
* Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en
instellingen in het werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge
verhoudingen en samenhang van voorzieningen
* Het mede ontwikkelen van een toekomstvisie voor het dorp, in overleg met de gemeente
Roosendaal en andere (matschappelijke) instellingen
Meer concrete informatie over de werkwijze en activiteiten van de dorpsraad is te vinden op
de actuele website van de Stichting Dorpsraad Wouw.

Email: info@dorpsraadwouw.nl

Website: www.dorpsraadwouw.nl