De gemeente Roosendaal heeft hier gekozen voor een aanpak die het accent legt op het bevorderen van sociale samenhang in het dorp.
Belangrijk daarbij is het voorkomen van isolement en vereenzaming van kwetsbare burgers, het organiseren van activiteiten gericht op vrijwillige inzet van actieve bewoners voor hun omgeving en het bevorderen van activiteiten door en voor bewoners zelf om elkaar te leren kennen en een beroep op elkaar te kunnen doen.

Alle verenigingen en organisaties die gehuisvest zijn in de Geerhoek kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Ook de Dorpsraad Wouw is in dit proces betrokken en denkt goed mee in het concreet maken van deze doelstellingen.
Een en ander heeft er ook toe geleid dat we hebben besloten onze naam te veranderen van Stichting Buurtwerk Wouw in Stichting De Geerhoek.
Dit is begin 2015 formeel afgehandeld middels statutenwijziging

In 2014 is er ook extra aandacht geweest voor de huisstijl, website, P.R en marketing van de Geerhoek om op die manier een betere exploitatie te genereren.
Dat heeft zijn vruchten afgeworpen in de vorm van een betere horeca exploitatie en een intensiever gebruik van het pand. De kosten voor deze operatie konden worden gedekt uit het beschikbare transitiebudget.

Lisette Konings vervult de rol van beheerder in De Geerhoek.
Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers is het mogelijk de bezetting van de Geerhoek te optimaliseren. Daarvoor zijn we hen veel dank verschuldigd
De vertrouwenscontactpersoon, aanspreekpunt voor medewerkers van De Geerhoek, contactadres: vcp@ziggo.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende 5 personen:

                                   Willem Reijnders,  voorzitter

                                   Ria Coppens, penningmeester

                                   Bart Vorster, secretaris 

                                   Wil Mensch, interim voorzitter

                                   Hans  van Slingerland, bestuurslid